نمایشگاه METALEX 2020

حضور اتحادیه به عنوان بزرگترین نهاد علمی دانشجویی در دوازدهمین نمایشگاه متالکس