• ورود اعضاء عضویت

    ورود پنل کاربری اعضاء

    پست الکترونیک *
    گذرواژه *
    

شورای مرکزی

احمدرضا اکبری‌پور(دانشگاه زنجان)

دبیر شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

جواد محمد‌علی(دانشگاه علم و صنعت ایران)

نایب دبیر شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

پردیس جاوید(دانشگاه صنعتی اصفهان)

عضو شورای مرکز شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

سید مصطفی دانش(دانشگاه شهرکرد)

عضو شورای مرکز شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

محمدرضا حاجی‌ها(دانشگاه امیرکبیر)

عضو شورای مرکز شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

نیما قره‌باغی(دانشگاه علم و صنعت ایران)

عضو شورای مرکز شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

پیمان ابراهیم نژاد(دانشگاه تبریز)

عضو شورای مرکز شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

علیرضا پویه(دانشگاه مهاجر اصفهان)

عضو شورای مرکز شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

امیررضا سعیدی(دانشگاه حکیم سبزواری)

عضو شورای مشاورانبازرس شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد کشور

 

.